Sähköpostilista - tietosuojaseloste

Laatimispäivä

24.5.2018

 

Rekisterinpitäjä

Toimintakeskus Semja Ry

Karpalokuja 7 A

00940 Helsinki

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Niklas Nyström

Puh. 0102190191

niklas.nystrom@musikantit.fi

 

Rekisterin nimi

Sähköpostilista

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on yhdistyksen toiminnasta tiedottaminen sekä sähköpostiviestinnän mahdollistaminen.

 

Saatavaa tietoa (sähköpostiosoite sekä itse viesteissä olevia mahdollisia yhteystietoja) käytetään yhdistyksen asioista tiedottamiseen sekä asiakassuhteiden synnyttämiseen, ylläpitoon sekä muihin yhdistyksen viestinnällisiin tarpeisiin.

 

Rekisterin tietosisältö

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

- Henkilön etu- ja sukunimi

- Edustamansa yhteisö

- Sähköpostiosoite

- Postiosoite

- Puhelinnumero

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan asiakkaalta vastaanotetuista sähköpostiviesteistä. Tietoja voidaan kerätä sähköisellä sekä paperi lomakkeella. Tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden käyttöön, paitsi tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole yrityksen tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, asiakassuhteen hoidettavuus, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Sähköpostilistan tiedot ovat ainoastaan yhdistyksen käytössä, paitsi käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi.

 

Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä

asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa.

 

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, asiakassuhteen hoidettavuus, avoimet laskut tai perintätoimet

estä tietojen poistamista.

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole yrityksen tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi

tarpeellista.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet A: Manuaalinen aineisto

Manuaalisesti käsiteltävät, asiakastietoja sisältävät asiakirjat (esim. tulostetut sähköpostit tai niiden liitteet) säilytetään alkukäsittelyn jälkeen lukituissa säilytystiloissa. Ainoastaan määrätyillä työntekijöillä tai yhdistyksenhallituksen jäsenillä on oikeus käsitellä manuaalisesti tallennettuja asiakastietoja.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet B: ATK:lla käsiteltävät toiminnot

Ainoastaan määrätyillä yhdistyksen ja sen lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus

käyttää sähköpostia ja ylläpitää sen tietoja. Kullakin määritellyllä käyttäjällä on oma

henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Järjestelmä on suojattu palomuurilla, joka suojaa ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja järjestelmään.

 

Evästeet

 

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena ottamalla yhdistyksen asiakaspalveluun tai rekisterin yhteyshenkilöön suomeksi tai englanniksi.

 

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto on oikaistava, poistettava tai täydennettävä. Korjauspyyntö tulee tehdä kirjallisella pyynnöllä yhdistyksen asiakaspalveluun tai henkilörekisterin ylläpitäjälle. Pyynnössä tulee yksilöidä mitä tietoja vaaditaan korjattavaksi ja millä perusteella. Korjaaminen toteutetaan viivytyksettä. Virheen korjaamisesta ilmoitetaan sille, jolta virheelliset tiedot on saatu tai jolle tiedot on luovutettu. Korjauspyynnön epäämisestä rekisterin vastuuhenkilö antaa kirjallisen selvityksen, jossa mainitaan syyt, joiden vuoksi korjauspyyntö on evätty.

 

Yhteys

Lastenkulttuurikeskus Musikantit

Yhteystiedot

Lastenkulttuurikeskus Musikantit on Toimintakeskus Semja ry:n ylläpitämää toimintaa.

 

Postiosoite

Toimintakeskus Semja Ry

Lastenkulttuurikeskus Musikantit

Karpalokuja 7 A

00940 Helsinki

Puhelin 0102 190 190

 

Sähköposti: musikantit@musikantit.fi

 

Y-tunnus: 2421526-8

Rek.nro: 203.476

Kotipaikka: Helsinki

 

Rekisteröity: 09.06.2010

 

Pankkiyhteys

Nordea FI08 1237 3000 1110 36

BIC/SWIFT NDEAFIHH

 

Laskutus

Laskut tulee toimittaa ensisijaisesti verkkolaskuna.

 

Toimintakeskus Semja Ry

Lastenkulttuurikeskus Musikantit

Karpalokuja 7 A

00940 Helsinki

 

Puhelin 0102 190 192

laskutus@musikantit.fi

 

Verkkolaskujen lähetysosoite

Verkkolaskuosoite: FI0812373000111036

Operaattoritunnus: NDEAFIHH

 

Täältä löydät meidät:

Henkilökunta

Toiminnanjohtaja

Suvi Nyström

Puhelin 0102 190 190

suvi.nystrom@musikantit.fi

 

Laskutus

Eila Mantere

Puhelin 0102 190 192

laskutus@musikantit.fi

 

Hallituksen pj. 

Niklas Nyström

Puhelin 0102 190 191

niklas.nystrom@musikantit.fi

Lastenkulttuurikeskus Musikantit

musikantit@musikantit.fi

0102 190 190

Karpalokuja 7 A, Helsinki

Postituslista
Toimintaamme tukevat

© 2019 Toimintakeskus Semja ry |  Lastenkulttuurikeskus Musikantit. | All Rights Reserved.